گــــــــروه دو

گروه های آموزشی ناحيه دو زنجان

روش های تدریس حل مسئله-ایفای نقش وبارش مغزی

 

1-   روش حل مسئله

رسيدن به هدف در هر اقدامي"نوعي حل مسئله است.

مراحل روش حل مسئله ( الگوي جان ديويي)

1- مشخص كردن مسئله در تمام ابعاد براي شاگردان.

2-جمع ؟آوري اطلاعات براي ساخت فرضيه .

3-فرضيه سازي بر اساس حدس گمان اوليه .

4- آزمايش فرضيه ها توسط شاگردان و ثبت نتايج آزمايش ها  كه درستي يا نادرستي فرضيه ها مشخص گردد.

5- نتيجه گيري" تعميم و كاربرد فضيه ها ي مورد قبول جهت استفاده ديگران.

 مراحل روش حل مسئله ( جورج پوليا)

 1-    درك و فهم مسئله توسط شاگردان بوسيله: توجه دادن ذهن فراگيران به مسئله- تشريح واژه هاي كليدي- بيان مسئله توسط فراگيران به زبان ساده- تعيين معلومها و مجهول ها ي مسئله- تشخيص شرايط و محدوديتهاي مسئله- رسم شكل يا نمودارجهت فهم بهتر مسئله براي شاگردان –  نقش راهنما بودن معلم و فعال بودن شاگردان)

2- نقشه كشي يا طراحي براي حل مسئله- در اين مرحله مسئله حل نمي شود "بلكه نقشه هايي طرح وبهترين آنها انتخاب مي شود .

3-  اجراي نقشه و راهبردهاي انتخاب شده. كه در اين مرحله مهارت هاي لازم براي انجام پروژه  را آموزش مي دهيم " نيروها و امكانات را سازماندهي مي كنيم" وعملكرد روش ها را بعد از حل واجرا توسط شاگردان "به مقايسه مي گذاريم .

4- بازنگري و كنترل " كه شاگردان مراحل انجام شده را دوباره با كمك معلم " كنترل و ارزشيابي- مي كنند. در اين مرحله شاگردان مواردي چون"كنترل و مقايسه چند مورد از نقشه ها-توصيف و- تشريح جواب مسئله و نوشتن توضيحات  پاياني – حل بعضي از مسائل  مشابه –  مقايسه جوابهاي به دست آمده – ارتباط دادن جوابها با اهداف صورت مسئله –تعميم دادن جواب ها "تعميم- نتايج و استفاده از آنها در مو قعيتهاي جديد.

***************

2- روش ايفاي نقش

يكي از روشهايي كه در تكوين شخصيت فردي و اجتماعي شاگردان سهم زيادي دارد "روش ايفاي- نقش است "زيرا نمونه هاي كوچكي از ايفاي نقشهاي زندگاني است و بهتر از بقيه روش ها شاگردان- را در عرصه زندگي مي آزمايد .

امتيازات روش ايفاي نقش

1- ايجاد شور وشوق و انگيزه دروني در فراگيران.

2-مشاركت وفعاليت كليه شاگردان .

3- كاهش كم رويي و خجالت شاگردان.

4- افزايش مهارتهاي رواني – حركتي شاگردان.

5- تقويت نگرشها و طرز تفكر جديد وقبول ارزشهاي اجتماعي توسط شاگردان.

6-تقويت قدرت مديريت و سازماندهي شاگردان د ركلاس و آينده شغلي آنها .

شركت كنندگان در روش ايفاي نقش

 الف-معلم در مقام مسئول اجراء و هماهنگ كننده فعاليتها.

ب- عده اي از شاگردان  درنقش بازيگران اصلي و يك نفر در هر كروه به عنوان كارگردان.

ج-مشاهده كنندگان :بقيه شاگردان تماشاچي اند ودر پايان اجراي نمايش " ارزشياب و تحليل گر- نمايش می باشند .

 مراحل روش ايفاي نقش

1-انتخاب موضوع ( درسي يا موضوعات دلخواه).

2- نوشتن نمايش نامه: كليه فعاليتها از شروع تا پايان را شاگردان با كمك و هدايت معلم نوشته  واهداف اصلي موضوع درس را در يكايك مراحل  مي گنجانند.

3- تعيين نقش ها  براي شاگردان بر اساس توانايي و علاقه آنان .

4- تهيه امكانات و تجهيزات لازم بر اساس نمايش نامه تدوين شده  و صحنه آرايي جذاب.

5- آمادگي و تمرين مقدماتي ( حفظ نقش ها – مطالعه نمايش نامه و اطلاع از نقش ديگران- شناخت وسايل و امكانات- تمرين به صورت متوالي)

6-اجرا كردن نمايش  در حضور شاگردان و معلم  و هدايت و كار گرداني نمايش توسط معلم-  تاروش از اهداف دور نشود .

7- بحث و بررسي و ارزشيابي  : در پايان نمايش شاگردان تماشاچي به صورت گروهي و با هدايت-  معلم كليه مراحل را بررسي و ارزشيابي مي كنند و نكات مثبت و منفي آن را به معلم ارائه مي دهند.

در پايان  معلم با توجه به اهداف درس براي شاگردان تكليف معين مي كند.

**************

3- روش بارش يا طوفان فكري

اين روش جهت تقويت زمينه هاي  بالقوه  خلاقيت  شاگردان  است و يكي از مسيرهاي  ساخت-    اين  فضا"به كارگيري روشهاي تدريس خلاق و خلا قيت زاست.در فرايند خلايت"سه محور اصلي- وجود دارد :

1- دانش و مهارت و اطلاعات زمينه اي مناسبي در مورد موضوع شاگردان داشته باشند.

2- انگيزه  دروني قوي در شاگردان وجود داشته باشد .

3- تفكر خلاق داشته باشند . اين بوسيله بارش  فكري و مغزي ميسر مي گردد.

 تعريف بارش فكري :

اجراي فن و گردهم آيي اي كه از طريق آن"عده اي مي كوشند براي يك مسئله به خصوص-          " با انباشتن تمام افكار وانديشه هايي كه همان جا به وسيله اعضا ارائه مي گردد"راه حلي بيابند.

در اين تعريف چند نكته اساسي وجود دارد :

1- بارش فكري دانش و فن گروهي است .

2- تلاش فكري و ذهني به طور گروهي صورت مي گيرد تا راه حلي به دست آيد.

3- راه حلهايي براي يك مسئله يا موضوع پيشنهاد مي شود.

4-- بارش فكري"نوعي حمله ذهني به موضوع است كه شركت كنندگان واضح نظر خود را ابراز- می کنند .

قوانين لازم الاجراي روش بارش فكري

1- انتقاد از انديشه هاي غلط يا صحيح افراد ممنوع است زيرا روند فعاليت كند شده و فكر افراد را-   به جاي تفكر "به سوي انتقاد سوق مي دهد.

2- قضاوت و ارزشيابي در مراحل بارش فكري"درمورد انديشه و فكر اعضاع ممنوع است زيرا-

وقت تلف شده واعضامتوجه عمل كرد مي شوند.

3-بايد كميت انيشه ها بيشتر باشد تاانيشه هاي خلاق بشتر شود .

4- اعضاء ميتوانند نظرات ديگر اعضاء را تغيير دهند"مشابه سازي كنند و با ادغام آنها نظر جديدي بدهند .

5-به نظرات غير معقول و غير منطقي و بديع و تازه توجه شود .

6- حضور افراد داوطلبانه و اختياري واز روي ميل و علاقه است.

7- مشابه سازي نظريات آزاد است . زيرا ممكن است انديشه هاي تازه و بكري به دست آيد.

 مراحل روش بارش مغزي

الف- خلاقيت وتوليد انديشه- فعاليت اعضاء باهدايت مسئول جلسه شروع مي شود  ونظرات را  منشي ياد داشت مي كند.

ب-قضاوت و ارزشيابي-نظرات مشابه ونامناسب حذف ميشود ودرنهايت تعدادي نظريه به صورت پيشنهاد ودست آورد اصلي جلسه اعلام ميشود.

تشكيلات جلسه بارش فكري ( مغزي)

1- رئيس گروه- برنامه ريز و هدايت گر گروه است .

2- يك يا جند نفر منشي نظريات و انديشه هاي جديد را ثبت كرده و در پايان فهرست كاملي به- نام افراد  ارائه دهنده تكميل مي كند.

3- اعضاء شركت كننده- بين 10 تا 400 نفر بر اساس دايره اطلاعات متغيير است متغير است.

4- مشاهده كنند گان- گاه عده اي در مقام مشاهده گر برجلسه نظارت كرده و برداشتها ي خود -راياداشت ميكنند ودر ارزشيابي نظر مي دهند.

زمان و طول جلسه بارش مغزي

 بين 20 تا 45 دقيقه  ( بر اساس نظر دكتر سيدني) .

در پايان  معلم با توجه به اهداف درس براي شاگردان تكليف معين مي كند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ساعت 17:37  توسط علیایی ـ بهشتی  |